SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Voľby do Európskeho parlamentu

 26.02.2024

ZBIERKA ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2024

Vyhlásené: 10. 2. 2024 Časová verzia predpisu účinná od: 10. 2.2024

Obsah dokumentu je právne záväzný.

12
R O Z H O D N U T I E

PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 9. februára 2024

o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 86 ods. 1 zákona č. 180/2014
Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
v y h l a s u j e m
voľby do Európskeho parlamentu a
u r č u j e m
1. deň ich konania na sobotu 8. júna 2024,
2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 5. marca 2024,
3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 9. apríla
2024 a lehotu na ich prvé zasadanie do 26. apríla 2024.
Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 15 poslancov.

Peter Pellegrini v. r.


Zoznam aktualít: