Verejná úradna tabuľa

Pozvánk OZ

 10.08.2020

Obec Buclovany, Buclovany 19, 086 43 Koprivnica

                  

                           P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia  § 12 odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v znení neskorších zmien a doplnkov

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva  dňa 14.08.2020 piatok 19:00 hod. v zasadačke OcÚ

Návrh  p r o g r a m  :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice  
 3. Kontrola  plnenia  uznesení z predchádzajúceho OZ
 4. Plán kontrolnej činnosti, Správa o kontrolnej činnosti
 5. FK k 31.12.2019
 6.  Výročná spáva obce Buclovany za rok 2019
 7. Záverečný účet obce Buclovany za rok 2019, Stanovisko HK K ZÚ obce za rok 2019
 8. Nohejbalový turnaj obce, posedenie z dôchodcami
 9. Rôzne –údržba  verejnej zelene v obci, stretnutie s VVS Bardejov, zaplavenie budovy bahnom s. č. 35, informovanie o stretnutí KOSIT, informácie Pozemkové úpravy v obci, SODB 2021,....
 10. Diskusia
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver

Vaša účasť na  tomto rokovaní je dôležitá.

                                                                                        Mgr. Michaela Sabolová

                                                                                        starostka obce

1 2 3 4 5 >

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 14:00
Utorok: 08:00 - 14:00
Streda: 08:00 - 14:00
Štvrtok: 08:00 - 14:00
Piatok: nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár