Verejná úradna tabuľa

Obecné zastupiteľstvo 11.2.2020

 07.02.2020

Obec Buclovany, Buclovany 19, 086 43 Koprivnica

                  

                           P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia  § 12 odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v znení neskorších zmien a doplnkov

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva  dňa 11.02.2020 utorok 19:00 hod. v zasadačke OcÚ

Návrh  p r o g r a m  :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice  
 3. Kontrola  plnenia  uznesení z predchádzajúceho OZ
 4. Zmluva DPO dotácia zbrojnica
 5. Návrh zmluva o spoločnej úradovni obcí okresu Bardejov Spoločný úrad Richvald
 6.  Dokumentácia k projektu Program Rozvoja Vidieka  7.4  Zateplenie časti fasády KSB
 7. Dokumentácia k projektu Program rozvoja vidieka 7.5 Rekonštrukcia zvonice
 8. Stolnotenisový turnaj obce Buclovany
 9. Rôzne –zimná údržba obce, vianočná výzdoba, výmena gamatiek, dlažba pri dome smútku, fasáda budovy pri kostole, individuálne potreby obce-návrh rozpočtu,...
 10. Diskusia
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver

                                                                                        Mgr. Michaela Sabolová

                                                                                        starostka obce

Sčítanie obyvateľstva2021
04 / 02 / 2021

Sčítanie obyvateľstva2021

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.


1 2 3 4 >

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 14:00
Utorok: 08:00 - 14:00
Streda: 08:00 - 14:00
Štvrtok: 08:00 - 14:00
Piatok: nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár