Verejná úradna tabuľa

pozvánka OZ v Buclovanoch

 14.08.2019

Obec Buclovany, Buclovany 19, 086 43 Koprivnica

                  

                           P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia  § 12 odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v znení neskorších zmien a doplnkov

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva  dňa 14.08.2019 streda   19:00 hod. v zasadačke OcÚ

Návrh  p r o g r a m  :

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice  
  3. Kontrola  plnenia  uznesení z predchádzajúceho OZ
  4. žiadosť o kúpu obecného majetku
  5.  nájom priestorov OcÚ Buclovany
  6. Rôzne –údržba zelene v  obci, kuchyňa , chodníky v obci, GDPR, futbalové ihrisko,... 
  7. Diskusia
  8. Návrh na uznesenie
  9. Záver

Vaša účasť na  tomto rokovaní je dôležitá.

                                                                                        Mgr. Michaela Sabolová

                                                                                        starostka obce

Sčítanie obyvateľstva2021
04 / 02 / 2021

Sčítanie obyvateľstva2021

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.


1 2 3 4 >

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 14:00
Utorok: 08:00 - 14:00
Streda: 08:00 - 14:00
Štvrtok: 08:00 - 14:00
Piatok: nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár