Verejná úradna tabuľa

Pozvánka OZ dňa 18.7.2022

 18.07.2022

Obec Buclovany, Buclovany 19, 086 43 Koprivnica

                  

                           P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia  § 12 odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v znení neskorších zmien a doplnkov

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva  dňa 18.7.2022 pondelok 19:00 hod. v zasadačke OcÚ

Návrh  p r o g r a m  :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice  
 3. Kontrola  plnenia  uznesení z predchádzajúceho OZ
 4. Individuálna výročná správa Obce  Buclovany za rok 2021
 5. Záverečný účet Obce Buclovany a rozpočtové hospodárenie za rok 2021, Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu za rok  2021.
 6. Návrh na počet poslancov obce Buclovany na nové volebné obdobie r. 2022-2026.
 7. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Buclovany na nové volebné obdobie r. 2022-2026
 8. Schválenie preklenovací úver a pred financovaný z existujúceho univerzálneho úveru v banke Prima banka Slovensko
 9. Rôzne – Nohejbalový turnaj, rekonštrukcia obecného úradu, MAS,...
 10. Diskusia
 11. Návrh na uznesenie
 12. Záver

                                                                                        Mgr. Michaela Sabolová

                                                                                        starostka obce

1 2 3 4 5 >

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 14:00
Utorok: 08:00 - 14:00
Streda: 08:00 - 14:00
Štvrtok: 08:00 - 14:00
Piatok: nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár