Verejná úradna tabuľa

Jarné vypaľovanie trávy ZAKÁZANÉ

 21.03.2022

V jarnom období je činnosť ľudí spojená so zvýšeným rizikom vzniku a šírenia požiarov
v prírodnom prostredí. Takmer všetky požiare, ktoré vznikli v lesných porastoch a prírodnom
prostredí zapríčinili občania svojou neopatrnosťou a nedbanlivosťou.
S cieľom predísť vzniku požiarov v lesoch sa Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru v Bardejove obracia na primátora mesta Bardejov a všetkých starostov obcí
v okrese Bardejov, aby zabezpečili plnenie opatrení na ochranu lesov pred požiarmi zo strany
občanov, právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, u ktorých nevykonáva štátny
požiarny dozor Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bardejove, a to
vykonaním preventívnych protipožiarnych kontrol v spolupráci s Dobrovoľnou požiarnou
ochranou a inými občianskymi združeniami na úseku ochrany pred požiarmi.
Okrem preventívno-výchovnej činnosti odporúčame mestu a obciam v tomto období:
- prerokovať v orgánoch mesta a obce úlohy vyplývajúce zo zabezpečenia ochrany lesov pred
požiarmi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov,
- preveriť akcieschopnosť obecného hasičského zboru a pripravenosť hasičskej techniky,
- preveriť pripravenosť stálej pohotovostnej služby v hasičských zbrojniciach pre najkritickejšie
situácie,
- preveriť činnosť ohlasovní požiarov a aktuálnosť jestvujúcej dokumentácie ochrany pred
požiarmi.
V prípade vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je potrebné
zvýšenú pozornosť venovať oblastiam a lokalitám kde dochádza k sústredeniu väčšieho počtu fyzických osôb.
1 2 3 4 5 >

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 14:00
Utorok: 08:00 - 14:00
Streda: 08:00 - 14:00
Štvrtok: 08:00 - 14:00
Piatok: nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár