Aktuality

OZ v Buclovanoch

 20.03.2018

Obec Buclovany, Buclovany 19, 086 43 Koprivnica

                  

                           P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia  § 12 odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v znení neskorších zmien a doplnkov

z v o l á v a m

                                               zasadnutie Obecného zastupiteľstva

dňa 20.03.2018(utorok)  o 19:00 hod. v zasadačke OcÚ

Návrh  p r o g r a m  :

1.      Otvorenie zasadnutia

2.      Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice  

3.      Kontrola  plnenia  uznesení z predchádzajúceho OZ

4.      Správa o FK k 31.12.2017, Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017

5.      Stolnotenisový turnaj obce Buclovany,

6.      Rôzne –Zimná údržba obce, rekonštrukcia sály, rekonštrukcia kuchyne, úprava okolia vchodu do KSB, atd.

7.      Diskusia

8.      Návrh na uznesenie

9.      Záver

Vaša účasť na  tomto rokovaní je dôležitá.

                                                                                        Ing. Miroslav Sabol

                                                                                        Starosta obce

1 2 3 >

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 14:00
Utorok: 08:00 - 14:00
Streda: 08:00 - 14:00
Štvrtok: 08:00 - 14:00
Piatok: nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár