Verejná úradna tabuľa

UPOZORNENIE Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov

 21.11.2018

Africký mor ošípaných (AMO)
u domácich ošípaných a diviakov
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Bratislava
• akútna, vysoko nákazlivá choroba domácich ošípaných a diviakov
• prenosný priamym kontaktom s chorým alebo uhynutým zvieraťom, výkalmi a sekrétmi infikovaného zvieraťa, prípadne konzumáciou tepelne neopracovaných produktov z infikovaných zvierat
• prejavuje sa vysokou horúčkou (až 42°C), ktorá môže trvať až niekoľko dní, apatiou, krvácaninami v podkoží, na miazgových uzlinách, vnútorných orgánoch a zväčšenou slezinou
• u gravidných prasníc sa prejavuje potratmi
• charakteristický vysokou, takmer 100% úmrtnosťou zvierat
• ide o neliečiteľnú chorobu, ktorá ale nie je prenosná na ľudí a iné druhy zvierat
Chovy ošípaných – prevencia
 dodržiavať v chovoch zásady biologickej bezpečnosti (dôkladné oplotenie farmy, dezinfekčné brody, evidencia a kontrola pohybu dopravných prostriedkov a osôb, prezliekanie zamestnancov a návštevníkov farmy, dodržiavať čierno-biely systém)
 zamedziť vniknutiu diviakov do areálu farmy, prípadne ich kontaktu s krmivom a stelivom
 rešpektovať zákaz skrmovania kuchynských odpadov a výrobkov z diviačieho mäsa
 zákaz skladovať krmivo pre ošípané v dosahu diviakov
 zákaz skladovať podstielkovú slamu v dosahu diviakov min. 90 dní pred jej použitím
 pravidelné klinické prehliadky zvierat v chove
Užívatelia poľovných revírov – prevencia
 odber a zaslanie vzoriek na vyšetrenie od všetkých nájdených uhynutých diviakov
 neškodné odstránenie kadáverov uhynutých diviakov do kafilérie alebo hlbokým zakopaním (2m) resp. spálením na mieste úhynu
 lov a vyšetrenie všetkých chorých diviakov
 dodržiavanie normovaných kmeňových stavov, vekovej a pohlavnej štruktúry populácie, lovom všetkých vekových kategórii
 zákaz prikrmovania diviakov v pohraničných revíroch s Ukrajinou
 dodržiavanie protiepidemických zásad pri manipulácii s telami a
vývrhmi z ulovených diviakov
 odber a zaslanie vzoriek na vyšetrenie od ulovených diviakov podľa inštrukcií RVPS
Na Slovensku sa AMO doposiaľ nikdy nevyskytol, avšak v súčasnosti sa vyskytuje na Ukrajine, v ČR, Maďarsku, Poľsku, v pobaltských krajinách a vo východnej Európe. Najväčším nebezpečenstvom rozšírenia AMO na územie SR predstavuje migrácia infikovaných diviakov z Ukrajiny, Maďarska a Českej republiky. Preventívna vakcinácia diviakov a domácich ošípaných nie je možná.
1 2 3 >

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 14:00
Utorok: 08:00 - 14:00
Streda: 08:00 - 14:00
Štvrtok: 08:00 - 14:00
Piatok: nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár