Verejná úradna tabuľa

Voľby do orgánov samosprávy obcí- počet poslancov

 25.08.2018

                                           Uznesenie č. 94/2018

                                     zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,

                               ktoré sa konalo dňa 25.7.2018 v Buclovanoch.

k bodu: Návrh na počet poslancov obce Buclovany na nové volebné obdobie r. 2019-2022.

Obecné zastupiteľstvo  v  Buclovanoch: 

 schvaľuje:

                         

Obecné zastupiteľstvo Obce Buclovany v súlade § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v znení. n. p. schvaľuje počet poslancov Obce Buclovany v novom volebnom období r. 2019-2022 – 5 (päť) poslancov

Hlasovanie poslancov:

Prítomní: Lukáš Remeta, Matúš Ondusko, Milan Katuščák, Slavka Katuščaková, Miroslav Kucharik

Za:  5

Neprítomní: 0

Proti: 0

Zdržal sa: 0

                                                                                                                  .................................

V Buclovanoch, dňa  25.7.2018                                                                Ing. Miroslav Sabol

                                                                                                                         starosta obce

1 2 3 >

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 14:00
Utorok: 08:00 - 14:00
Streda: 08:00 - 14:00
Štvrtok: 08:00 - 14:00
Piatok: nestránkový deň

Fotogaléria

Kalendár